Posted on Hozzászólás most!

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Állatvédelmi Osztály: Az állatvédelem területén meghatározó jelentőségű volt, hogy az Országgyűlés 1998. március 16-án elfogadta az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényt, amely 1999. január 1-én hatályba lépett. E törvényben kerültek megfogalmazásra az állatvédelem általános alapelvei. A részletes előírások a végrehajtási rendeletekben jelentek meg. Az állatjólét szabályozására vonatkozó jogharmonizációs kötelezettségünknek még a csatlakozás előtt eleget tettünk.
A megyei szakigazgatási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságainak hatósági állatorvosai minden évben – a jogszabályok és a belső utasítások szerint előírt módon – a nagy-létszámú állattartó telepek, valamint a vágóhidak esetében évente legalább egy alkalommal teljes körű, a kis-létszámú állattartó telepek esetében reprezentatív állatvédelmi célú felméréseket és ellenőrzéseket végeztek. Az állatkísérletek állatjóléti helyzetével kapcsolatos hatósági állatorvosi ellenőrzés – szintén jogszabályi előírás alapján – a tárgyévben (évente legalább egy alkalommal) szintén megtörtént. A hatósági ellenőrzés kiterjedt az állatvédelem által jogszabályokkal lefedett valamennyi részterületre. Ezen kívül a hatósági jogkörrel megbízott állatorvosok minden egyéb célú ellenőrzés során vizsgálták az állatvédelmi jogszabályokban foglaltak teljesülését is.
Minden évben sor kerül a magyarországi állatvédelmi hatósági felügyeleti tevékenység és a tényleges ellenőrzési munka teljes körű FVO ellenőrzésére. Az Európai Uniós szakmai ellenőrzés során tett valamennyi érdemi észrevételt érvényre juttattuk a gyakorlati állatvédelmi munka felügyelete, illetve az ellenőrző tevékenység országos koordinálása és egységesítése során.
Az állatvédelmi feladatokat ellátó hatósági jogkörrel megbízott állatorvosok, valamint a gyakorlatban a megelőző-, gyógyító szolgáltató állatorvosi tevékenységet végző magán-állatorvosok képzése, illetve továbbképzése minden évben – az országosan összeállított terv szerint – rendben megtörténik.
Kollegáink minden évben részt vesznek a tárgyhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi munkaértekezleteken és konferenciákon. Folyamatosan és aktívan részt veszünk a médiában, az írott és elektronikus sajtó útján az érintett szakemberek és a közvélemény folyamatos és aktuális történésekhez kötődő eseti, állatvédelmi tárgyhoz kapcsolódó tájékoztatásában.
Mind a hazai, mind pedig a jelentősebb nemzetközi civil állatvédő szervezetek hosszú évek óta fokozott figyelemmel kísérik a hazai állatvédelmi helyzet alakulását. A legjelentősebb hazai és külföldi szervezetekkel sikerült a korábban már megalapozott, megfelelő minőségű munkakapcsolatot fenntartani.
Rendszeresen részt veszünk az Európai Unió különböző intézményei állatvédelemmel foglalkozó munkacsoportjainak ülésein. A szakmai feltételek megteremtése és a gyakorlati megvalósítás elősegítése céljából folyamatos a kapcsolattartás mind a brüsszeli adminisztráció, mind pedig az újonnan taggá vált országok illetékes szakembereivel.
Összegzésként megállapítható, hogy a jogszabályi háttér megteremtése és betartása, a fokozott ellenőrzések és az állatvédelmi hiányosságokra való figyelemfelhívás megkezdése óta az állatok jelentős részének életkörülményeiben – bár még nem kellő mértékű – kedvező változás állt be. Ezen a téren a szigorú szabályozás és az ellenőrzés az elmúlt években elsősorban az állatkísérletre felhasznált egyedek létszámában eredményezett kedvező irányú érdemi változást.
Feltétlen említésre méltó, hogy a mezőgazdasági haszonállatok közül a sertéstartás és a ketreces tojótyúk-tartás szabályaiban bekövetkezett változtatás, illetve szigorítás következményeként az állatok számára kedvezőbb környezeti feltételek alakultak ki. A teljesség kedvéért azonban hozzá kell tennünk azt is, hogy az állatok számára jobb körülményeket teremtő változtatások számos esetben nem találkoztak az állattartók, valamint a fogyasztók egyes rétegeinek gazdasági, illetve az egyéb érintett részterületek szakmai érdekeivel. Az ellentétek mielőbbi feloldása valamennyi résztvevő közös érdeke.
Komoly segítséget jelentett és megújulási lehetőséget teremtett az állati eredetű élelmiszertermék-előállításban részt vállaló, s nem kevés esetben jelentős forráshiánnyal küzdő állattartók részére a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet megjelenése.
E jogszabály alapján lehetőség nyílt az állattartók számára pénzügyi segítséget biztosítani „önrész” nélküli, vissza nem térítendő állami támogatás formájában mind a legalapvetőbb környezetvédelmi előírások (telepen belüli trágyakezelés, -tárolás, -mozgatás), mind pedig az állatjóléti követelmények mielőbbi teljesítéséhez. Mind a beruházási támogatási lehetőség, mind pedig a jövedelempótló támogatási forma jelentős anyagi segítséget nyújthat a kedvezményezett állatfajokat tartó, a jogosultsági feltételekkel rendelkező, s a kérelmet az MVH-hoz szabályosan beterjesztő mezőgazdasági termelők részére.
Hasonló jellegű, a biztonságos állati termék előállításhoz kapcsolódó feladatok végrehajtását segítette az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). Ehhez kapcsolódóan is lehetőség nyílik – egyéb igen jelentős részterületek mellett – az állatjóléti előírások megvalósításának pénzügyi támogatására.
Mindkét támogatási program végrehajtása során jelentős szakmai feladatok jutottak a hatósági állategészségügyi szolgálat tagjainak. A kérelmező mezőgazdasági termelők állattartási helyein a központilag kiadott, országosan egységes formátumban rendelkezésre álló ellenőrzési listák kitöltésével végzett állapotfelmérés végrehajtását követően az állategészségügyi hatóság adta ki azokat az „Igazolásokat”, amelyek mind a jogosultság elbírálása, mind pedig a teljesítés későbbi ellenőrzése szempontjából alap-dokumentumnak számítanak. www.mgszh.hu

Vélemény, hozzászólás?